Τετάρτη
20 Μαρτίου 2019
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Νόμος για χορήγηση δανείων έως 25000 ευρώ

11 Ιανουαρίου 19 - RE+D magazine
Νόμος για χορήγηση δανείων έως 25000 ευρώ

DEALS

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΠΩΛΗΤΗΣ
02 Ιανουαρίου 19 NBG Pangaea REIC I&B Real Estate (Θυγατρική ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ)
21 Δεκεμβρίου 18 NBG Pangaea REIC -

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΡΩΝΕΣ

Επενδυτική - ΕΛΛΑΔΑ

Eurobank Property Services

Σύμβουλος - ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΑΔ A.E.

Eταιρεία του Δημοσίου - ΕΛΛΑΔΑ

Pepper Hellas

Σύμβουλος - ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ

Δημήτρης Ανδρίτσος

Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank Property Services
Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 23 Ιανουαρίου τέθηκε από το υπουργείο Οικονομικών το νομοσχέδιο «Χορήγηση Μικροχρηματοδοτήσεων»

Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων τα οποία δεν ανήκουν απαραίτητα στο τραπεζικό σύστημα θα πρέπει να έχουν έδρα στην Ελλάδα και υποκαταστήματά που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων στους δικαιούχους, η να είναι εταιρείες που εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με την προϋπόθεση ότι έχουν εγκατασταθεί νόμιμα στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος με σκοπό την παροχή μικροχρηματοδοτήσεων.
 
Ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων δεν μπορούν να είναι ενεχυροδανειστήρια δηλ. οντότητες με αντικείμενο την παροχή δανείων σε μετρητά έναντι ενεχυρίασης περιουσιακών στοιχείων όπως επίσης και αστικοί πιστωτικοί συνεταιρισμοί του ν. 1667/1986 (Α'196), πέραν αυτών που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων θα μπορούν να χορηγούν δάνεια  χωρις ενοχική ή εμπράγματη εξασφάλιση τα οποία  δεν υπερβαίνουν το όριο των 25.000 ευρώ, για κάθε δικαιούχο  για τη κάλυψη επενδυτικών αναγκών, είτε ως κεφάλαιο κίνησης, για την απόκτηση εξοπλισμού, είτε ως  αυτοτελείς εγγυήσεις έως το όριο των 25.000 ευρώ, οι οποίες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη δανείων από άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα.
 
Επιπλέον θα μπορούν να χορηγούν προσωπικά δάνεια  για:
α) εκπαιδευτικούς σκοπούς έως το όριο των 10.000 ευρώ,
β) την ενίσχυση δημόσιων πολιτικών ή με σκοπό την κοινωνική και οικονομική ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, έως το όριο των 25.000 ευρώ, που αφορούν, ιδίως την αντιμετώπιση των ακόλουθων καταστάσεων: 
αα) ανεργία,
ββ) αναστολή ή μείωση του χρόνου εργασίας για λόγους που δεν οφείλονται στη δική τους βούληση,
 
Δικαιούχοι
 
1. Δικαιούχοι των επιχειρηματικών μικροχρηματοδοτήσεων είναι :
α) πολύ μικρές οντότητες,
β) φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών οντοτήτων,
γ) ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι
δ) Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ν. 4430/2016, Α' 205).
 
2. Δικαιούχοι των προσωπικών μικροχρηματοδοτήσεων της περίπτ. 2 του άρθρου 18, είναι οι ακόλουθοι:
α) φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη δαπανών σχετιζόμενων άμεσα ή έμμεσα με την εκπαίδευση ή μετεκπαίδευσή τους ή σχέση μαθητείας, 
β) δικαιούχοι προγραμμάτων εφαρμογής δημόσιας πολιτικής, 
γ) ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
 
Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων οφείλουν να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης στους δικαιούχους τους.
 
Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται ιδίως :
α) επιχειρηματική εκπαίδευση στις τεχνικές διαχείρισης των πολύ μικρών οντοτήτων, όσον αφορά τη λογιστική διαχείριση, τη δημοσιονομική διαχείριση, τη διαχείριση προσωπικού,
β) στήριξη για την επίλυση νομικών, φορολογικών και διοικητικών προβλημάτων και ενημέρωση για τις σχετικές υπηρεσίες που διατίθενται στην αγορά,
γ) στήριξη για τον ορισμό της πορείας ένταξης στην αγορά εργασίας,
δ) υποστήριξη για τον εντοπισμό και τη διάγνωση της πιθανής κρισιμότητας της υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου.

Ο ίδιος δικαιούχος μπορεί να λαμβάνει από ένα ή περισσότερα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων νέα μικροχρηματοδότηση σε ποσό που προστίθεται στο υπόλοιπο υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της αρχικής και της νέας μικροχρηματοδότησης, ανεξαρτήτως του ιδρύματος χορήγησης, δεν υπερβαίνει το όριο της παρ. 1,
 
Το ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων μπορεί να απαιτεί την ύπαρξη τριτεγγυητή πριν τη χορήγηση επιχειρηματικής μικροχρηματοδότησης.
 
Η ελάχιστη διάρκεια αποπληρωμής της χορηγηθείσας μικροχρηματοδότησης είναι 12 μήνες ενώ η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής των δανείων δεν μπορεί να υπερβαίνει, τα10 έτη.
 

 

Σχόλια

Πρέπει να συνδεθείτε για να κάνετε ένα σχόλιο